Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Predpisy obchodu

§ 1 Definície
Pravidlá - tieto Pravidlá, ktoré vymedzujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o predaji na diaľku a zásady reklamačného konania. Pokiaľ ide o služby poskytované elektronicky, Pravidlami, resp. predpismi sú pravidlá a predpisy uvedené v § 8 zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej Zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s Predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uskutočňuje s obchodníkom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
Podnikateľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o predaji na diaľku, ktorá priamo súvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti.
Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť vo vlastnom mene.
Predajca:
LEONE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
tel. +48 884 212 983,
sklep@leone.pl,
NIP 614 161 01 23,
REGON 368430310.
Adresa sídla predávajúceho:
Wodna 26,
58-420 Lubawka.
Internetový obchod - internetová služba prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách: https://leone.pl, prostredníctvom ktorej môže Klient získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať službu.
Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru / zmluva o poskytovaní Digitálnych služieb alebo Digitálneho obsahu (ak je to relevantné), uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
Tovar - hnuteľná vec, ktorú si Zákazník môže zakúpiť v Internetovom obchode.
Digitálna služba - služba, ktorá Spotrebiteľovi umožňuje:
vytváranie, spracovanie, ukladanie alebo prístup k údajom v digitálnej forme;
zdieľanie údajov v digitálnej forme, ktoré boli odoslané alebo vytvorené Spotrebiteľom alebo inými používateľmi tejto služby;
iné formy interakcie prostredníctvom údajov.
Digitálny obsah - údaje vytvorené a poskytované v digitálnej forme.
Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie v internetovom obchode - dokument, ktorý stanovuje podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie tvoria prílohu č. 3 k obchodným podmienkam a sú k dispozícii na adrese https://leone.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
Trvanlivý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje Zákazníkovi alebo Predávajúcemu uchovávať informácie adresované osobne Zákazníkovi spôsobom, ktorý umožňuje budúci prístup k informáciám po dobu primeranú účelu, na ktorý sa informácie používajú, a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií v nezmenenej podobe, najmä elektronická pošta.
Elektronický objednávkový formulár - elektronický postup objednávania, ktorý Predávajúci sprístupní Kupujúcemu.
Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup vrátenia tovaru sprístupnený predávajúcim kupujúcemu; dostupný na https://leone.pl/returns-open.php.
Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný postup sprístupnený predávajúcim kupujúcemu; dostupný na https://leone.pl/rma-open.php.
Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" zo strany Zákazníka, ktoré sa považuje za odoslanie záväzného prejavu vôle Zákazníka uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho vzťahujúci sa na daného Zákazníka a ním zadané objednávky a ním uzatvorené Zmluvy o predaji na diaľku, prostredníctvom ktorého môže Zákazník zadávať objednávky, ako aj ich včas rušiť alebo upravovať a uzatvárať Zmluvy o predaji na diaľku.
Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko k jednotlivým Tovarom - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udeľované formou hviezdičiek od 1 do 5.
Predplatená objednávka - objednávka automaticky vytvorená v rámci Predplatného.
Predplatné - elektronická služba umožňujúca automatické vytváranie Predplatných objednávok na konkrétny Tovar podľa opakovania zvoleného Zákazníkom bez potreby vytvárať samostatné objednávky až do ukončenia Predplatného.
Opakujúce sa platby - sú automaticky vykonávané platby v definovaných cykloch, ktoré sa používajú na úhradu Objednávok predplatného. Vykonávajú sa na základe súhlasu udeleného Odberateľom na začiatku Predplatného.
§ 2 Všeobecné ustanovenia
Druhy a rozsah elektronicky poskytovaných služieb:
uzatváranie Zmlúv o predaji online - v súvislosti s Tovarom predávaným v Internetovom obchode,
zásady registrácie a používania Účtu v rámci Internetového obchodu,
pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - Zákazník môže k svojej objednávke pridať názor alebo komentár,
zasielanie e-mailov, v ktorých Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na spracovanie.
Používanie internetového obchodu je možné za podmienky, že počítačový systém používaný Zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
webové prehliadače v aktuálnej verzii, napr:
Firefox .
Chrome
Microsoft Edge
akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
Obsah umiestnený na stránkach Internetového obchodu, vrátane popisov Tovaru a cien, predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
Predávajúci sprístupní tieto Obchodné podmienky spolu s prílohami prostredníctvom odkazu na domovskej stránke pred, počas a po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku. Kupujúci si ich môže stiahnuť a vytlačiť.
Na zabezpečenie bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu nepovolanými osobami.
§ 3 Objednávky
Zadanie objednávky v Internetovom obchode je možné uskutočniť prostredníctvom Účtu alebo zvolením možnosti nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si Zákazník môže vytvoriť Účet. Interný účet je vedený až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania Účtu.
Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru sa uskutočňuje pridaním do košíka. V Elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si Zákazník želá objednať na Zákazníkom určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
Po zadaní všetkých potrebných údajov sa Zákazníkovi zobrazí súhrn podanej objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa: identifikačných údajov Predávajúceho, predmetu objednávky, jednotkovej a celkovej ceny objednaného Tovaru vrátane prípadných nákladov na doručenie a iných nákladov, zvoleného spôsobu platby, zvoleného spôsobu doručenia, času a nákladov na doručenie.
Ak je predmetom zmluvy dodanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnych služieb, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, alebo služieb poskytovaných elektronicky alebo na diaľku - Spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na odoslanie objednávky, ktoré sa nachádza na Elektronickom objednávkovom formulári, udeľuje tento súhlas: "Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci potvrdí prijatie uvedeného súhlasu e-mailom.
Pre odoslanie Objednávky je potrebné v elektronickom objednávkovom formulári uviesť osobné údaje označené ako povinné, súhlasiť s obsahom Obchodných podmienok, odoslať Objednávku stlačením tlačidla "Objednať a zaplatiť".
Odoslanie Elektronického objednávkového formulára Zákazníkom predstavuje záväzný prejav vôle uzatvoriť Zmluvu o predaji na diaľku v súlade s obsahom týchto Obchodných podmienok.
Zmluva o predaji na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia Elektronického objednávkového formulára zo strany Predávajúceho, ktoré je potvrdené zobrazením správy pre Kupujúceho potvrdzujúcej prijatie objednávky s uvedením čísla objednávky.
Po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku obdrží Kupujúci e-mailové potvrdenie o uskutočnenej objednávke, ktoré obsahuje: potvrdenie o prijatí objednávky a konečné potvrdenie všetkých podstatných náležitostí Objednávky a všeobecných podmienok uzatvorenej Zmluvy o predaji na diaľku (Prevádzkový poriadok internetového obchodu s prílohami č. 1 a 2), údaje Predávajúceho, o zodpovednosti Predávajúceho za kvalitu plnenia, o službách poskytovaných Predávajúcim po skončení predaja a o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy. Poučenie o spôsobe a následkoch odstúpenia od zmluvy je uvedené v prílohe č. 1.
Do doby, než predávajúci začne vybavovať objednávku:
Zákazník môže svoju objednávku zmeniť pomocou technického riešenia dostupného na stránke elektronického objednávkového formulára a opätovne prejsť celou cestou objednávky. Zmena objednávky sa vykoná zadaním novej objednávky, ktorá nahradí predtým zadanú objednávku. Prípadne sa platba vykonaná Zákazníkom pripíše na novú objednávku a v prípade preplatku sa vráti na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
Zákazník môže zrušiť svoju objednávku výberom možnosti "zrušiť objednávku", ktorá je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára.
Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci mu vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník.
Doba spracovania Objednávky je od 1 do 10 pracovných dní počítaných odo dňa uzatvorenia zmluvy.
§ 4 Platba
Internetový obchod ponúka možnosť platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení tovaru). Možnosť odloženej platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s Predávajúcim.
Platbu za tovar je možné uskutočniť spôsobom, ktorý bol zvolený pri objednávke v elektronickom objednávkovom formulári.
Aktuálne dostupné spôsoby platby vopred v Internetovom obchode sú dostupné na https://leone.pl/pol-payments.html.
§ 5 Dodanie
V Elektronickom objednávkovom formulári si Zákazník zvolí spôsob doručenia zaškrtnutím vykonanej voľby.
V prípade, že Tovar nebude Zákazníkom prevzatý, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, po vyzvaní Zákazníka v e-maile uvedenom v procese nákupu na plnenie zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje vyhlásením adresovaným Zákazníkovi formou e-mailovej správy.
V situácii uvedenej v bode 2 je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Zákazníkom.
Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú dostupné na https://leone.pl/pol-delivery.html.
§ 6 Odstúpenie od Zmluvy - elektronický formulár na vrátenie tovaru
Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril Zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy o predaji na diaľku - zmluva sa považuje za neuzatvorenú.
Právo odstúpiť od zmluvy má aj Fyzická osoba - podnikateľ na základe zásad uvedených v bodoch 6 a 7 tohto článku. Ak sa v bodoch 6 a 7 týchto Obchodných podmienok odkazuje na Spotrebiteľa, rozumie sa tým aj Individuálny podnikateľ.
V prípade odstúpenia od zmluvy - Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie Tovaru.
Vyhlásenie Spotrebiteľa musí jasne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä Spotrebiteľ môže:
použiť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na internetovej stránke Internetového obchodu: https://leone.pl/returns-open.php.
odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 - zaslaním na adresu sídla Predávajúceho.
Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť, že mu bolo doručené vyhlásenie o odstúpení od zmluvy podané spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie vyhlásenia pred jej uplynutím.
Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
pri zmluve, v rámci plnenia ktorej Predávajúci dodáva Tovar, pričom je povinný previesť jeho vlastníctvo - od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou určenou Spotrebiteľom, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá:
sa dodáva viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, po dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
spočíva v pravidelnom dodávaní tovaru počas vymedzeného obdobia - od prevzatia prvého tovaru;
v prípade ostatných zmlúv - odo dňa uzavretia zmluvy.
Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 tohto poriadku) a informácie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 tohto poriadku) sa poskytujú v elektronickej podobe.
V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby môže Predávajúci zabrániť Spotrebiteľovi v ďalšom využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a to najmä tým, že Spotrebiteľovi znemožní prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe.
V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby je Spotrebiteľ povinný prestať používať tento Digitálny obsah alebo Digitálnu službu a sprístupňovať ich tretím osobám.
Právo na odstúpenie od Zmluvy o predaji na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v článku 38 zákona zo dňa 30.05.2014. (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, <span>m.</span>v. Zmluvy:
o poskytovaní služieb, za ktoré je Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po vykonaní plnenia Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy, a túto prijal.
v ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
ak predmetom plnenia je vec, ktorá nie je prefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určená na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;
ktorého predmetom plnenia je vec dodaná v uzavretom obale, ktorý nemožno po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
ktorého predmetom plnenia je zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvoril;
dodanie digitálneho obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci začal plniť s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po plnení predávajúceho stratí právo odstúpiť od zmluvy, a vzal to na vedomie;
ak je predmetom zmluvy vec podliehajúca rýchlej skaze alebo vec s krátkou dobou trvanlivosti a ak je predmetom zmluvy vec, ktorá je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľná od iných vecí;
pri dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
uzavreté verejnou dražbou;
na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo lehota plnenia;
v ktorej sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
§ 7 Účinky odstúpenia od zmluvy
Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy o predaji veci vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie, zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúkol.
Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
Ak Spotrebiteľ za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy - použije elektronický formulár na vrátenie tovaru - finančné prostriedky budú vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ uviedol.
Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si Tovar vyzdvihne sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Predávajúci môže Spotrebiteľovi ponúknuť, aby si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihol sám. Ak však Predávajúci takúto ponuku neurobil - Spotrebiteľ by mal vrátiť tovar Predávajúcemu (alebo osobe poverenej Predávajúcim na jeho prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie tejto lehoty stačí vrátiť vec pred jej uplynutím. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, by mal byť zaslaný na adresu sídla predávajúceho.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je Digitálny obsah alebo Digitálna služba poskytovaná výmenou za zaplatenie ceny a nesúlad Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby so zmluvou je nepodstatný.
Predávajúci môže požadovať vrátenie hmotného nosiča, na ktorom dodal Digitálny obsah, do 14 dní od doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný vrátiť nosič bezodkladne a na náklady Predávajúceho.
Predávajúci je povinný vrátiť cenu len v časti zodpovedajúcej Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktoré nie sú v súlade so zmluvou, a Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktorých povinnosť dodať zanikla z dôvodu odstúpenia od zmluvy.
§ 8 Reklamácia
Reklamovať možno vadu Tovaru alebo nesúlad Tovaru s uzatvorenou Zmluvou o predaji na diaľku:
prostredníctvom elektronického reklamačného formulára;
písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na sklep@leone.pl.
V reklamácii je potrebné uviesť vadu, ktorú podľa názoru Kupujúceho Tovar má, nároky voči Predávajúcemu a ak je to možné - zdokumentovať uvedenú vadu a predložiť doklad o kúpe Tovaru v Internetovom obchode. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní od jej doručenia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamáciu uznal. Predávajúci odpovie na reklamáciu písomne alebo na trvanlivom nosiči.
Kroky, ktoré má Kupujúci podniknúť pri uplatnení reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú v jednotlivých fázach uvedené v elektronickom reklamačnom formulári.
Ak Predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu vrátane nákladov na prepravu súvisiacu s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, ako aj Individuálnemu podnikateľovi za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku podľa zásad, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
Predávajúci zodpovedá za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku existujúci v čase jeho dodania a prejavený do dvoch rokov od tohto času, ak doba použiteľnosti Tovaru určená Predávajúcim nie je dlhšia.
Predávajúci opraví alebo vymení Tovar do 14 dní od uznania reklamácie. Náklady na opravu alebo výmenu, vrátane najmä nákladov na poštovné, prepravu, prácu a materiál, znáša Predávajúci.
Spotrebiteľ je povinný sprístupniť Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, Predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne Tovar na vlastné náklady.
Predávajúci je povinný dodať Tovar bez vád a zodpovedá Podnikateľovi za vady zakúpeného Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka.
Dodanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi sa uskutoční v súlade s pravidlami, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
Digitálny obsah sa považuje za dodaný, ak bol Digitálny obsah alebo prostriedky umožňujúce prístup k Digitálnemu obsahu alebo stiahnutie Digitálneho obsahu sprístupnené Spotrebiteľovi alebo fyzickému alebo virtuálnemu zariadeniu, ktoré si Spotrebiteľ na tento účel samostatne zvolil, alebo ak k nemu Spotrebiteľ alebo takéto zariadenie, získalo prístup.
Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď k nemu spotrebiteľ alebo fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si spotrebiteľ na tento účel nezávisle zvolil, získalo prístup.
Predávajúci je povinný uviesť Digitálny obsah alebo Digitálnu službu do súladu so zmluvou do 21 dní od momentu, keď ho Spotrebiteľ informuje o nesúlade so zmluvou, a to bez zbytočných ťažkostí pre Spotrebiteľa, pričom sa zohľadní ich povaha a účel, na ktorý sa používajú. Náklady na uvedenie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby do súladu so zmluvou znáša predávajúci.
§ 9 Posudky
Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo stanovisko k Tovaru je možné podať počas návštevy Internetového obchodu kliknutím na rozhranie umiestnené pri Tovare alebo kliknutím na odkaz umiestnený v e-mailovej správe. Pridanie stanoviska je dobrovoľné a bezplatné. Zákazník môže na jednu objednávku predložiť len jedno Hodnotenie.
V rámci uvedeného Hodnotenia môže Zákazník priradiť hviezdičkové hodnotenie od 1 do 5 a pridať slovný komentár s obmedzením na 65535 znakov.
Hodnotenia sa ukladajú a verejne zobrazujú na webovej stránke Internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
Predávajúci overuje Hodnotenia pomocou e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu predmetného Tovaru. Posudok, ktorý osoba vložila s použitím e-mailovej adresy, ktorá bola použitá v procese nákupu - je na webovej stránke Internetového obchodu označený komentárom "posudok potvrdený nákupom". Akýkoľvek iný Názor je označený ako "názor nepotvrdený nákupom".
Predávajúci môže zverejniť Názory na predmetný Tovar zo svojich ďalších internetových obchodov.
Predávajúci nesmie meniť Názory z hľadiska ich obsahu alebo udelených hviezdičiek.
Za obsah stanoviska zodpovedá výlučne a výhradne kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo vymazať názor v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok.
Je zakázané uverejňovať informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo zjavne nemorálne. Neprípustné je aj zverejňovanie obsahu, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje nekalú súťaž.
Zákazník sa zaväzuje neumiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, ktorý má propagačný alebo reklamný charakter alebo ktorý obsahuje osobné údaje tretích strán.
Na výslovnú žiadosť Zákazníka môže byť obsah Hodnotenia skrytý pre ostatných používateľov Obchodu, ale udelené hviezdičkové hodnotenie sa započíta do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.
§ 10 Duševné vlastníctvo
Zákazník vyhlasuje, že mu neprislúchajú žiadne práva, vrátane autorských práv alebo práv súvisiacich s autorskými právami k ním zadaným hodnoteniam a vyjadreniam, s výnimkou práva používať Internetový obchod spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach. Zákazník nie je oprávnený na akékoľvek nahrávanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto právo nevyplýva z ustanovení zákona alebo týchto Obchodných podmienok.
Zákazník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu, najmä nie je oprávnený zasahovať do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov internetového obchodu.
Umiestnením Posudkov v Internetovom obchode, ktoré predstavujú diela v zmysle zákona zo dňa 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, udeľuje Zákazník Predávajúcemu nevýhradnú a bezodplatnú časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie týchto diel spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si individuálne zvolí (internet). Licencia sa udeľuje na všetky oblasti použitia známe v čase jej udelenia, najmä na tieto oblasti použitia:
v oblasti záznamu a rozmnožovania diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálne, t. j. akoukoľvek technikou na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb a rozmnožovania, nahrávania, použitia na internete, reklamy, rozmnožovania záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
použitie diela ako celku alebo jeho časti alebo akýchkoľvek jeho prvkov s možnosťou úpravy vzhľadom na povahu príslušného online média vo všetkých publikáciách, najmä online, digitálnych, informačných a spravodajských, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo časťami diel; použitie ako celku alebo jeho časti na účely propagácie a reklamy, najmä vo forme audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
v rámci obchodovania s originálom alebo rozmnoženinami, na ktorých bolo dielo zaznamenané - predaj, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín,
v rámci šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, ako aj vysielanie a retransmisia, ako aj sprístupňovanie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si individuálne zvolí,
použitie diel na propagačné a marketingové účely;
Vymazanie účtu zákazníkom alebo stanoviska podľa bodu 9.8 nemá vplyv na platnosť vyššie uvedenej licencie.
§ 11 Podmienky predaja v modeli predplatného
Elektronickú službu vo forme Predplatného môže Predávajúci poskytovať Kupujúcemu.
Využívanie Predplatného umožňuje cyklické dodávanie vybraného Tovaru v intervaloch určených Zákazníkom bez potreby zadávania ďalších objednávok až do ukončenia Predplatného. Platba za Predplatné sa uskutočňuje prostredníctvom mechanizmu cyklickej platby a len prostredníctvom jednej platobnej karty.
Odpojením platobnej karty od Predplatného sa Predplatné ukončí. Platby na dobierku nie sú pre Predplatné k dispozícii.
Kupujúci vytvorí Predplatné výberom tejto formy nákupu v elektronickom objednávkovom formulári. Potvrdenie o vytvorení Predplatného sa bezodkladne zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri zadaní prvej objednávky.
Kupujúci spravuje Predplatné prostredníctvom Účtu podľa dostupných možností. Predplatné je možné ukončiť aj kontaktovaním pracovníkov obchodu na adrese sklep@leone.pl.
Predplatné sa uzatvára na dobu neurčitú. Predplatné je možné kedykoľvek ukončiť.
Predávajúci je oprávnený počas trvania Predplatného meniť ceny Tovaru, o čom je Kupujúci informovaný v e-mailovej korešpondencii uvedenej v ods. 8.
Predávajúci zašle Kupujúcemu e-mail o vytvorení Objednávky predplatného s uvedením jej predmetu, množstva, ceny, dátumu plnenia a dátumu plánovaného výberu finančných prostriedkov z karty. Okrem toho Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti ukončiť Predplatné priložením odkazu a dátumu, do ktorého bude toto ukončenie účinné. Nie je možné, aby Kupujúci zaplatil za Objednávku predplatného iným spôsobom ako prostredníctvom pripojenej platobnej karty.
Ak je pokus o inkaso z platobnej karty neúspešný, Zákazník bude e-mailom informovaný, že platbu nie je možné inkasovať. Možnými dôvodmi nemožnosti naúčtovania platby sú: nedostatok finančných prostriedkov na platobnej karte, uplynutie platnosti karty alebo technické problémy.
Vypršanie platnosti karty spojenej s Predplatným bude mať za následok ukončenie Predplatného.
Objednávka Predplatného bude spracovaná až po úspešnom nabití platobnej karty.
Predávajúci má právo zrušiť Predplatné, o čom bude informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu.
O nemožnosti splniť Objednávku Predplatného, najmä z dôvodu absencie Tovaru na sklade Predávajúceho, bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V takejto situácii môže dôjsť k zmene termínu realizácie Objednávky predplatného, ako aj následných Objednávok predplatného.
§ 12 Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 2023.01.28.
V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bude rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu zmenené alebo zrušené, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a sú pre Predávajúceho a Zákazníka záväzné.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Všetky zmluvy uzatvorené pred dňom účinnosti nových Obchodných podmienok sa uzatvárajú na základe Obchodných podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy.
Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa týchto Obchodných podmienok je poľské právo. Tieto spory bude riešiť miestne príslušný všeobecný súd. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov je možné získať na internetovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň Vás chceme informovať, že uvedené konania majú dobrovoľný charakter a musia s nimi súhlasiť obe strany.
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 Vás informujeme, že platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi online na úrovni EÚ (platforma ODR) je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.
§ 13 Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ a fyzická osoba - podnikateľ máte právo odstúpiť od zmluvy za nasledujúcich podmienok.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:
v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď prevezmete tovar alebo keď tovar prevezme vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom;
v prípade zmluvy, ktorá stanovuje prevod vlastníckeho práva k viacerým položkám, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
v prípade zmluvy, ktorá stanovuje prevod vlastníctva položiek, ktoré sa dodávajú po častiach alebo po častiach, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej časti alebo splátky, alebo odo dňa, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste určili, nadobudne vlastníctvo poslednej časti alebo splátky;
v prípade zmlúv o pravidelnom dodaní tovaru na určitý čas odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvého tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste určili, nadobudne vlastníctvo prvého tovaru;
v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, a to LEONE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wodna 26, 58-420 Lubawka, tel. +48 884 212 983, sklep@leone.pl o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://leone.pl/returns-open.php. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ bežného doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
V prípade zmlúv zahŕňajúcich prevod vlastníckeho práva k predmetu, pri ktorých sme neponúkli prevzatie predmetu v prípade odstúpenia od zmluvy - zadržíme vrátenie peňazí, kým predmet nedostaneme alebo kým nám nepredložíte doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Vrátenú položku zašlite späť na adresu: Wodna 26, 58-420 Lubawka bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak zašlete tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.
Vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru môžu v prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenia Tovaru vzniknúť vyššie náklady ako pri bežnom poštovnom. Ak chcete využiť kuriérske služby, môže byť potrebné poslať balík na palete, čo je drahšie ako bežné poštové doručenie.
§ 14 Príloha 2 - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

pixelpixel