Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Zásady ochrany osobných údajov

Správca údajov a definície
Správcom osobných údajov zákazníkov/užívateľov internetového obchodu, označovaných aj ako predávajúci, je: LEONE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, telefón: +48 884 212 983, NIP: 614 161 01 23, REGON: 368430310.
Správcu údajov možno kontaktovať:
Wodna 26, 58-420 Lubawka;
na e-mailovej adrese: sklep@leone.pl.
Používateľ - fyzická osoba, ktorá pristupuje na webové stránky/stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
Zákazník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba, ktorá je Spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá s Predávajúcim uzatvára Zmluvu o predaji na diaľku.
Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, ktorá je dostupná na nasledujúcich elektronických adresách (stránkach): https://sklepcznowy.iai-shop.com, prostredníctvom ktorej môže Klient/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať služby.
Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) pochádzajúce od Predávajúceho zasielané Klientovi/Užívateľovi elektronicky; ich prijímanie je dobrovoľné a vyžaduje sa súhlas Klienta/Užívateľa.
Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IKT systéme Predávajúceho o danom Klientovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách, pomocou ktorého môže Klient/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
RODO - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2 Účel, právny základ a trvanie spracúvania údajov
Na účely plnenia zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva:
informácie týkajúce sa zariadenia Používateľa s cieľom zabezpečiť správne fungovanie služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o prehliadači, údaje o zariadení, údaje týkajúce sa činnosti na webovej lokalite vrátane jednotlivých podstránok;
geolokačné informácie, ak používateľ udelil poskytovateľovi služieb súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
osobné údaje Používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, DIČ, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie nákupu a ktorých poskytnutie Správca vyžaduje v procese nákupu.
Tieto informácie neobsahujú údaje týkajúce sa totožnosti Používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto sa na ne vzťahuje plná ochrana, na ktorú má Správca nárok podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) RODO na účely poskytovania služby, t. j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Obchodnými podmienkami, a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) RODO v súvislosti so súhlasom s používaním určitých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným príslušným nastavením internetového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania internetového obchodu zákazníkom/užívateľom.
Správca sa zaväzuje prijať všetky opatrenia vyžadované podľa článku 32 RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Správca implementuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie stupňa bezpečnosti zodpovedajúceho tomuto riziku.
3 Marketingové činnosti správcu
Na webovej stránke internetového obchodu môže správca údajov zobrazovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazovanie tohto obsahu vykonáva správca údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. v súlade s oprávneným záujmom správcu údajov zverejňovať obsah týkajúci sa poskytovaných služieb a propagačný obsah kampaní, na ktorých sa správca údajov podieľa. Zároveň toto konanie neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú obsah podobného obsahu, a dokonca ho očakávajú, resp. je ich priamym cieľom navštíviť webové sídlo/stránky Internetového obchodu.
4 Príjemcovia údajov používateľov
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Používateľov len sprostredkovateľom na základe zmlúv uzatvorených o poverení spracúvaním osobných údajov za účelom vykonávania služieb pre Prevádzkovateľa, napr. hosting a údržba Webového sídla, IT služby, marketingové a PR služby.
5 Prenos osobných údajov do tretích krajín
Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.
6 Práva dotknutých osôb
Každá dotknutá osoba má právo na:
prístup (článok 15 RODO) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, období, počas ktorého boli alebo budú údaje uchovávané, alebo kritériách na ich určenie, právo dotknutej osoby požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu;
získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 RODO) - získať kópiu spracúvaných údajov, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ údajov uložiť primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov;
na opravu (článok 16 RODO) - požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo o doplnenie neúplných údajov;
na vymazanie (článok 17 RODO) - žiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ už nemá právny základ na spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
obmedziť spracúvanie (článok 18 RODO) - požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:
dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov - na dobu, ktorá Prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov,
spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov tým, že žiada o obmedzenie spracúvania,
prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich potrebuje na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nároku,
dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby;
na prenosnosť údajov (článok 20 RODO) - získať v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami;
namietať (článok 21 RODO) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely Prevádzkovateľa z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ potom posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie na tieto účely;
kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať súhlas, ale spracúvanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
Na uplatnenie uvedených práv by sa dotknutá osoba mala obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho o tom, ktoré právo a v akom rozsahu chce uplatniť.
7 Predseda orgánu na ochranu údajov
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ulica Stawki 2, ktorého možno kontaktovať nasledovne:
Stawki 2, 00-193 Varšava;
prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na adrese: STAWKI: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Infolinka: 606-950-0000.
8 Úradník pre ochranu údajov
V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa, a to e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v časti 1, bod 2 týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.
9 Zmeny a doplnenia zásad ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované podľa aktuálnych potrieb Správcu s cieľom poskytnúť Zákazníkom/Užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.
10 Súbory cookie
Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o Zákazníkoch, Používateľoch a ich správaní nasledujúcimi spôsobmi:
prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
ukladaním súborov cookie (tzv. "cookies") do koncových zariadení;
prostredníctvom zhromažďovania protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (potrebných na správne fungovanie webovej stránky).
Súbory cookies sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky Internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
Internetový obchod používa súbory cookie len po predchádzajúcom súhlase Zákazníka/Užívateľa Internetového obchodu v tejto súvislosti. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie Internetovým obchodom sa udeľuje kliknutím na tlačidlo: "Zatvoriť" počas zobrazenia správy o používaní súborov cookie Internetovým obchodom alebo zatvorením tejto správy.
Ak Zákazník/Užívateľ Internetového obchodu nesúhlasí s používaním súborov cookie Internetovým obchodom, môže využiť možnosť: "Nedávam súhlas", ktorá je tiež dostupná v správe o používaní súborov cookie Internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý práve používa (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie webovej stránky Internetového obchodu).
Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte si zo zoznamu svoj internetový prehliadač/systém a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
Právnym základom spracúvania osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookie sú právne odôvodnené záujmy Prevádzkovateľa, ktoré spočívajú v poskytovaní kvalitných služieb, zabezpečení bezpečnosti služieb.
V rámci internetového obchodu sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: Súbory cookie "relácie" a "trvalé" súbory cookie (trvalé súbory cookie). "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa, kým sa neodhlási, neopustí Internetový obchod alebo nevypne softvér (webový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Klienta/Užívateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo dovtedy, kým ich Klient/Užívateľ nevymaže.
Funkčné súbory cookie (nevyhnutné)
leone.iai-shop.com
prompt_token: 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
shop_monit_token: 30 minút, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
client: 1 deň, cookie
Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.
affiliate: 90 dní, cookie
Ukladá informácie o affiliate ID, z ktorého bol obchod navštívený.
ordersDocuments: cookie
Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.
__idsui: 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv. ľahkého prihlásenia na webovej stránke.
__idsual: 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv. ľahkého prihlásenia na webovej lokalite.
__IAI_SRC: 90 dní, súbor cookie
Ukladá iba zdroj, z ktorého bola stránka otvorená.
login: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na webovú stránku.
CPA: CPA: 28 dní, súbor cookie
Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA / CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
__IAIRSABTVARIANT__: (30 dní), súbor cookie
Identifikátor variantu pre A/B test a konfiguráciu motora IdoSell RS.
basket_id: 365 dní, cookie
Identifikátor košíka používateľa stránky, ktorý sa uvádza počas trvania prebiehajúcej relácie.
page_counter: 1 deň, súbor cookie
Počítadlo navštívených stránok.
LANGID: 180 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o jazyku zvolenom používateľom stránky.
REGID: 180 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o regióne používateľa stránky.
CURRID: 180 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o mene zvolenej používateľom stránky.
__IAIABT__: 30 dní, súbor cookie
Ukladá ID A/B testu na účely testovania a zlepšovania funkčnosti obchodu.
__IABTSHOP__: 30 dní, súbor cookie
Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje na A/B teste.
__IABTVARIANT__: 30 dní, cookie
Ukladá identifikátor variantu vylosovaného v rámci prebiehajúceho A/B testu.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukladá počet zobrazení vyskakovacej správy.
samedayZipcode: 90 dní, cookie
Ukladá informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa stránky, ktoré je potrebné na ponuku doručenia kuriérom v rámci služby SameDay.
applePayAvailability: 30 dní, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupná platobná metóda ApplePay.
paypalMerchant: 1 deň, súbor cookie
Identifikátor účtu PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Ukladá informácie o čase, v ktorom sa má zobraziť ďalšia vyskakovacia správa.
discountCode_clicked: 1 deň, cookie
Ukladá informácie o zatvorení aktívneho zľavového panela.
freeeshipping_clicked: 1 deň, cookie
Ukladá informácie o zatvorení lišty označujúcej doručenie zdarma.
redirection: cookie
Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacieho okna informujúceho o navrhovanom jazyku obchodu.
filterHidden: 365 dní, cookie
Ukladá informácie o tom, ktorý filter sa má zbaliť pri obnovení zoznamu tovaru.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukladá informácie o tom, kedy sa zatvorí vyskakovacia správa.
cpa_currency: 60 minút, cookie
Uchováva informácie o mene pre programy CPA / CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
basket_products_count: súbor cookie
Ukladá informácie o počte tovarov v košíku.
wishes_products_count: súbor cookie
Ukladá informácie o počte tovarov v zozname obľúbených položiek.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 dní, súbor cookie
Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacej správy informujúcej o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: súbor cookie
Ukladá informácie o tom, či sa webová stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.
paypalAvailability_: 1 deň, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupná platobná metóda PayPal.
ck_cook: 3 dni, súbor cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ stránky súhlasil so súbormi cookie.
IdoAccounts
accounts_terms: účtu: 365 dní, súbor cookie
Ukladá informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním služby IdoAccounts.
Google
NID: 180 dní, súbor cookie
Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie preferencií používateľa a ďalších informácií, ako je napríklad preferovaný jazyk, počet výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či si používateľ želá mať zapnutý filter Google SafeSearch. Tento súbor je potrebný aj na ponúkanie platobnej služby Google Pay.
ReCAPTCHA Google
_GRECAPTCHA: 1095 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie nastavuje reCAPTCHA spoločnosti Google, ktorá chráni našu webovú lokalitu pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.
PayPal
ts: cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a spracováva platobné služby na stránke.
ts_c: 1095 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na prevenciu podvodov.
x-pp-s: cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a spracováva platobné služby na stránke.
enforce_policy: : 365 dní, súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na stránke.
tsrce: 3 dni, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na stránke.
l7_az: 60 minút, súbor cookie
Tento súbor cookie je potrebný pre funkciu prihlásenia PayPal na webovej lokalite.
LANG: 1 deň, súbor cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.
nsid: súbor cookie
Používa sa v súvislosti s transakciami na webovej lokalite. Tento súbor cookie je potrebný na zabezpečenie transakcií.
Analytické súbory cookie
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dní, súbor cookie
Identifikátor sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov predobjednávok, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka podaná podľa modelu atribúcie posledného kliknutia.
Služba Google Analytics
_ga_: 730 dní, súbor cookie
Používa sa službou Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na stránke, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.
_ga_: 730 dní, súbor cookie
Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.
_gid: 1 deň, súbor cookie
Súbor cookie _gid zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.
_gat: 1 deň, súbor cookie
Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.
_dc_gtm_UA-#: 730 dní, súbor cookie
Používa sa v nástroji Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.
FPLC: 1 200 minút, súbor cookie
Verzia súboru cookie Non-HttpOnly s názvom FPLC s hashovanou hodnotou z hodnoty FPID.
_gat[_]: 1 minúta, súbor cookie
Používa sa na škrtenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics implementovaná prostredníctvom nástroja Google Tag Manager, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 minúta, cookie
Používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a ďalších informácií.
__utma: 730 dní, súbor cookie
Používa sa na rozlišovanie medzi používateľmi a reláciami. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a neexistuje žiadny existujúci súbor cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmb: 30 minút, súbor cookie
Používa sa na identifikáciu nových relácií / návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny existujúci súbor cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmc: cookie
Nepoužíva sa v ga.js. Nastavený na účely interoperability s urchin.js. V minulosti tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.
__utmt: 10 minút, cookie
Používa sa na obmedzenie počtu požiadaviek.
__utmz: 180 dní, súbor cookie
Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako používateľ prišiel na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvára počas vykonávania knižnice javascript a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmv: 730 dní, cookie
Slúži na ukladanie vlastných premenných údajov na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa používal aj pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 dní, súbor cookie
Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, žiadosť o inflight alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby AMP Client ID.
FPID: 730 dní, cookie
Tento súbor cookie sa v predvolenom nastavení nazýva FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v súbore FPID sa použije na nastavenie identifikátora klienta v požiadavke na servery spoločnosti Google.
_gaexp: 90 dní, súbor cookie
Slúži na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zaradený.
_opt_awcid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID zákazníka služby Google Ads.
_opt_awmid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID kampane Google Ads.
_opt_awgid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na ID skupiny Google Ads.
_opt_awkid: 1 deň, cookie
Používa sa pre kampane mapované na identifikátory kritérií Google Ads
_opt_utmc: 1 deň, cookie
Ukladá posledný parameter dotazu utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 minúty, cookie
Ukladá posledný parameter dotazu utm_campaign.
Google Analytics pixel: 999 dní, sledovací pixel
Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. To vám umožňuje upraviť vašu marketingovú stratégiu.
__utmli: Umml: 60 dní, súbor cookie.
Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá sa (pokúša) rozlišovať kliknutia na odkazy na rovnaký cieľ v rámci analýzy stránkovania. Obsahuje identifikátor (ak existuje) kliknutého odkazu (alebo jeho nadradeného odkazu), ktorý sa má načítať na nasledujúcej stránke, aby analýzy na stránke mohli určiť, kde na stránke sa kliknutý odkaz nachádzal.
Mapy Google
SID: 3650 dní, cookie
Obsahuje digitálne podpísané a zašifrované záznamy o ID účtu Google používateľa a čase posledného prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.
Reklamné súbory cookie
leone.iai-shop.com
RSSID: 180 dní, súbor cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktorý sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej stránke.
__IAIRSUSER__: 60 minút, súbor cookie
ID používateľa IdoSell RS, používa sa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na stránke.
Wirtualna Polska Media S.A.
WPH Pixel: sledovací pixel
Identifikátor používateľa, ktorý sa používa na meranie činností používateľov navštevujúcich webové stránky a na zvýšenie účinnosti reklám v reklamnej sieti WP (napr. Allani, Homebook a Domodi).
__wph_a.accessed: 999 dní, cookie
Uľahčuje vyplácanie provízií za odporúčanie reklamným partnerom, keď používateľ uskutoční nákup.
__wph_a.key: 999 dní, cookie
Uľahčuje vyplácanie provízií za odporúčanie reklamným partnerom, keď používateľ uskutoční nákup.
__wph_a.ts: 999 dní, cookie
Uľahčuje vyplácanie provízií za odporúčanie reklamným partnerom, keď používateľ uskutoční nákup.
__wph_st.accessed: 999 dní, cookie
Uľahčuje vyplácanie provízií za odporúčanie reklamným partnerom, keď používateľ uskutoční nákup.
__wph_st.key: 999 dní, cookie
Uľahčuje vyplácanie provízií za odporúčanie reklamným partnerom, keď používateľ uskutoční nákup.
__wph_st.ts: 999 dní, cookie
Uľahčuje vyplácanie provízií za odporúčanie reklamným partnerom, keď používateľ uskutoční nákup.
statid: 1095 dní, cookie
Nastavuje jedinečný identifikátor návštevníka, ktorý umožňuje inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka relevantné reklamy. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú predkladanie ponúk v reálnom čase.
Služba Google Analytics
__gads: 395 dní, súbor cookie
Na zabezpečenie doručovania reklám alebo opätovného cielenia.
Súbory cookie sa používajú na tieto účely:
na vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo nám umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah;
udržiavanie relácie Zákazníka/Užívateľa (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Zákazník/Užívateľ na každej podstránke Internetového obchodu znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;
určenie profilu Zákazníka/Užívateľa na účely zobrazovania odporúčaní produktov a materiálov na mieru v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
Softvér na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie v koncovom zariadení Zákazníka/Užívateľa. Zákazníci/Užívatelia môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať.
Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a používané môžu využívať aj inzerenti spolupracujúci s Internetovým obchodom a partneri Internetového obchodu.
Súbory cookie môže využívať sieť Google na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým Zákazník/Užívateľ používa Internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na konkrétnej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Odporúčame, aby si Zákazník/Užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby pochopil používanie súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
Pokiaľ ide o informácie o preferenciách Zákazníka/Užívateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, Zákazník/Užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.
Na webovej stránke internetového obchodu sa nachádzajú pluginy, ktoré môžu prenášať údaje Zákazníka/Užívateľa Správcom, ako napr: Google Maps, Google Analytics, Wirtualna Polska Media S.A., Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca údajov poskytnúť údaje Zákazníkov/Užívateľov kuriérskym spoločnostiam. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú k dispozícii na adrese: https://sklepcznowy.iai-shop.com/pol-delivery.html.
Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Užívateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby formou preddavkových platieb v Internetovom obchode sú k dispozícii na adrese: https://sklepcznowy.iai-shop.com/pol-payments.html.
11 Spravodajstvo
Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií v elektronickej podobe výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade udelenia takéhoto súhlasu bude Zákazník/Užívateľ dostávať informácie (Newsletter) Internetového obchodu, ako aj iné obchodné informácie zasielané Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.
Zákazník sa môže z odberu Newslettera kedykoľvek sám odhlásiť, a to zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho Konta alebo na formulári https://sklepcznowy.iai-shop.com/newsletter.php, kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každého Newslettera alebo prostredníctvom Zákazníckeho servisu.
12 Účet
Zákazník/Užívateľ nesmie do Internetového obchodu nahrávať alebo poskytovať Predávajúcemu obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy.
Zákazník/Užívateľ získa prístup do Konta po registrácii.
V rámci registrácie Zákazník/Užívateľ uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, DIČ, údaje na vystavenie predajného dokladu, údaje na zaslanie, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/užívateľ ručí za to, že údaje, ktoré uviedol v registračnom formulári, sú správne. Podmienkou registrácie je, že si zákazník/užívateľ pozorne prečítal Obchodné podmienky a v registračnom formulári vyznačí, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a plne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.
V okamihu udelenia prístupu Zákazníkovi/Užívateľovi k Účtu je medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená zmluva o poskytovaní elektronických služieb týkajúcich sa Účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach.
Registrácia Účtu na jednej zo stránok Internetového obchodu súčasne znamená registráciu umožňujúcu prístup na ostatné stránky, pod ktorými je Internetový obchod dostupný.
Zákazník/Užívateľ môže kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, a to oznámením Predávajúcemu e-mailom alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v časti 1, bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookies.
Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcu sa Účtu v prípade ukončenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia právnych predpisov alebo ustanovení Obchodných podmienok zo strany Klienta/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Klienta/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa ukončuje výpoveďou so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu bude vyžadovať súhlas Predávajúceho.

pixelpixel